ค่าบริการก่อน

ต้นทุนบริการก่อนหน้าคือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ได้รับจากการแก้ไขแผนบำนาญ ค่าใช้จ่ายนี้ใช้กับบริการของพนักงานที่แสดงในช่วงก่อนหน้านี้