ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่โดดเด่นคืออะไร?

ค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ออกจำหน่ายจะคำนวณจากปริมาณการขายและการซื้อหุ้นต่างๆในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวเลขนี้ใช้เพื่อกำหนดกำไรต่อหุ้นของ บริษัท สาธารณะ บริษัท เอกชนไม่จำเป็นต้องรายงานกำไรต่อหุ้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณตัวเลขนี้ การคำนวณถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะรวมจำนวนหุ้นเริ่มต้นที่ออกจำหน่ายแล้วบวกด้วยหุ้นเพิ่มเติมที่ขายหรือออกในช่วงเวลาดังกล่าวลบด้วยหุ้นที่ซื้อคืนในระหว่างงวด

ตัวอย่างเช่นธุรกิจมียอดขาย 1,000,000 หุ้นในช่วงต้นปีปฏิทิน ขายเพิ่มอีก 100,000 หุ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนและซื้อคืน 300,000 หุ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคม การคำนวณหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับทั้งปีมีดังนี้

+ 1,000,000 หุ้นที่ออกจำหน่ายในเดือนมกราคม

+ 1,000,000 หุ้นคงค้างในเดือนกุมภาพันธ์

+ 1,000,000 หุ้นที่โดดเด่นในเดือนมีนาคม

+ 1,000,000 หุ้นคงค้างในเดือนเมษายน

+ 1,000,000 หุ้นคงค้างในเดือนพฤษภาคม

+ 1,100,000 หุ้นที่โดดเด่นในเดือนมิถุนายน

+ 1,100,000 หุ้นที่โดดเด่นในเดือนกรกฎาคม

+ 1,100,000 หุ้นที่โดดเด่นในเดือนสิงหาคม

+ 1,100,000 หุ้นที่โดดเด่นในเดือนกันยายน

+ 800,000 หุ้นที่โดดเด่นในเดือนตุลาคม

+ 800,000 หุ้นที่โดดเด่นในเดือนพฤศจิกายน

+ 800,000 หุ้นคงค้างในเดือนธันวาคม

= 11,800,000 หุ้นทั้งหมดหารด้วย 12 เดือน

= 983,333 ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ออกจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีรายได้สุทธิ 1,600,000 ดอลลาร์ในระหว่างปี เมื่อหารด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่โดดเด่น 983,333 จะส่งผลให้มีกำไรต่อหุ้น 1.63 ดอลลาร์สำหรับปีนี้