ใบสำคัญวารสาร

ใบสำคัญสมุดรายวันคือเอกสารที่เก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมทางบัญชี ใบสำคัญนี้มีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • หมายเลขระบุเฉพาะ

  • วันที่ทำธุรกรรม

  • คำอธิบายธุรกรรม

  • จำนวนธุรกรรม

  • บัญชีได้รับผลกระทบ

  • สนับสนุนการอ้างอิงเอกสารหลักฐาน

  • การให้สิทธิ์ลายเซ็น

ใบสำคัญสมุดรายวันคือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำรายการธุรกรรมและเป็นเอกสารสำคัญที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจสอบ