การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบลักษณะที่องค์กรดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตรวจสอบประเภทนี้แตกต่างจากการตรวจสอบปกติอย่างมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของการควบคุมและเพื่อประเมินความเป็นธรรมของการนำเสนองบการเงิน

โดยปกติการตรวจสอบการปฏิบัติงานจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแม้ว่าจะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบในส่วนที่ตนเชี่ยวชาญก็ตาม ผู้ใช้หลักของคำแนะนำการตรวจสอบคือทีมผู้บริหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการของพื้นที่เหล่านั้นที่ได้รับการตรวจสอบ