สินทรัพย์อื่น ๆ

สินทรัพย์อื่น ๆ คือการจัดกลุ่มบัญชีที่แสดงรายการเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนสินทรัพย์ของงบดุล รายการโฆษณานี้มีเนื้อหาย่อยที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่เนื้อหาหลักใด ๆ ตัวอย่างของทรัพย์สินย่อยเหล่านี้ ได้แก่ :

  • ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน
  • ต้นทุนการออกพันธบัตร
  • สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า