การตัดสินใจลงทุน

การตัดสินใจด้านการลงทุนเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในเรื่องการใช้เงินทุนเพื่อจัดหาสินทรัพย์ทุน มีปัจจัยหลายประการที่ผู้บริหารต้องพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนเช่น:

  • การลงทุนเข้ากับกลยุทธ์ระยะยาวของธุรกิจได้ดีเพียงใด

  • ยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสำหรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

  • การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรที่คาดการณ์ไว้จะช่วยเพิ่มจุดคุ้มทุนของธุรกิจหรือไม่โดย บริษัท ต้องสร้างยอดขายให้มากขึ้นก่อนจึงจะสามารถทำกำไรได้

  • ไม่ว่าการลงทุนจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานคอขวดของ บริษัท ได้หรือไม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณงานขององค์กร

  • กระแสเงินสดจากการลงทุนจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นบวกหรือไม่

  • การลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์สามารถเลื่อนออกไปได้หรือไม่โดยการปรับปรุงการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่มีอยู่

  • ไม่ว่าการลงทุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน

  • บริษัท มีเงินทุนเพียงพอที่จะจ่ายสำหรับสินทรัพย์ที่ต้องการได้มาหรือไม่

  • ต้นทุนเงินทุนของกิจการต่ำพอที่จะอนุญาตให้มีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกหรือไม่

การตัดสินใจลงทุนด้านทุนเรียกอีกอย่างว่าการจัดทำงบประมาณทุน